Firmaspordi Liidu võistluste üldjuhend 2019

Käesolev juhend on ühtlasi käsitletav võistluse korraldaja ja võistlusel osaleja vahelise lepinguna. Eesti Firmaspordi Liidu võistlustele registreerumisel aktsepteerib iga osaleja omalt poolt selle lepingu. Käesolev leping/üldjuhend sätestab üldised reeglid, mille alusel saab Firmaspordi võistlustel osaleda. Iga võistluse kohta on iseseisev juhend, mis võib, aga ei pruugi tingimata käesolevaid reegleid muuta või täpsustada. Selliselt juhul on juhendis ka vastav märge.

Üldine

Eesti Firmaspordi Liit (edaspidi Firmasport) on mittetulundusühinguna tegutsev spordiühendus, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti ettevõtete töötajatele sportlikku meelelahutust. Kehaline aktiivsus tugevdab tervist ja parandab füüsilist vormi, mis on efektiivsete töötulemuste saavutamise aluseks.

Eesti Firmaspordi Liit on Euroopa Firmaspordi Liidu (EFCS ehk European Federation for Company Sport), Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Kepikõnni Liidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev liige.

Osalejad

Firmaspordi üritustel saavad osaleda Eesti ettevõtted: nende töötajad ning töötajate pereliikmed, spordiklubi liikmed ja sõbrad. Selleks, et osaleda Firmaspordi üritustel, ei pea ettevõte või isik olema Firmaspordi liige, kuid osaleja peab vastama üldjuhul järgmistele tingimustele:

 • Ettevõtte töötajad (töösuhe on fikseeritud töölepingu või töövõtulepinguga) saavad üritustel osaleda arvuliste piiranguteta ja pole vahet, millisel tasemel nad antud ala harrastavad või on harrastanud.
 •  Ettevõtte endised töötajad võivada esindada eelmist tööandjat veel aasta jooksul. Loomulikult võivad nad ka esindada uut tööandjat, kuid kahte ettevõtet korraga esindada ei saa!
 • Ettevõtte töötajate pereliikmed saavad ettevõtet esindada sel juhul, kui ei olda vastuolus järgmiste punktidega:
  • Võistkonna aladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi kuuluda jooksval ning olla kuulunud kahel eelneval kalendriaastal ühesegi Eesti ega välismaal registreeritud antud spordialaga või sellele väga lähedase spordialaga (nt saalijalgpall / rannajalgpall / jalgpall; võrkpall / rannavõrkpall; jne) tegeleva võistkonna liikmeskonda, mis osaleb Eesti Meistrivõistlustel, Euroopa Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Euroopa Karikavõistlustel, Balti Matsidel, Maailma Meistrivõistlustel, Olümpiamängudel ükskõik mis liigas (k.a noorteliigad) välja arvatud rahvaliigad. Võistkonna alade puhul, kus on võistkonna maksimaalne liikmete arv 5 inimest, on lubatud kasutada üht pereliiget. Alade puhul, kus on võistkonna liikmete arv üle 5, on lubatud kasutada kuni kaht pereliiget.
  • Individuaalaladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi olla osalenud antud spordialal Eesti Meistrivõistlustel, Euroopa Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Euroopa Karikavõistlustel, Balti Matšidel, Maailma Meistrivõistlustel, Olümpiamängudel ükskõik mis liigas (k.a noorteliigad) välja arvatud rahvaliigad käesoleval ning kahel eelmisel kalendriaastal (nt olles osalenud Eesti Meistrivõistlustel ujumises, ei tohi osaleda Sügisspartakiaad’18 ujumisvõistluses, küll aga tohib osaleda kergejõustikus, laskmises; Eesti Meistrivõistlustel kergejõustikus osaleja ei tohi osaleda kergejõustikus ükskõik mis alal jne).
 • Ettevõtte töötajate sõbrad-koostööpartnerid või kes tahes muud isikud saavad osaleda ettevõtte võistkonna koosseisus vaid võistkondlikel pallimängualadel. Neile kehtivad samad piirangud, mis pereliikmetele.
 • Kui ettevõttel on enda spordiklubi, kehtivad spordiklubi liikmetele samad piirangud mis pereliikmetele.
 • Iga ala juhend võib ette näha lisapiiranguid või anda lisavõimalusi osalejate kaasamiseks.

Piirangute vastu eksimise korral märgitakse võistleja tulemuseks disklahv (DQ) ning registreerimise tasu ei tagastata.

Pereliikmena käsitletakse antud juhendi kontekstis järgmised isikud:

 • abikaasa (või elukaaslane, kellega elatakse koos nö. vabaabielus)
 • lapsed
 • lapselapsed
 • vanemad
 • vanavanemad
 • õed-vennad (k.a. poolõed ja poolvennad)

Vanuseklassid

Firmaspordi võistlustel võisteldakse alljärgnevates vanuseklassides juhul, kui võistlusala juhendis ei ole sätestatud teisiti.

Vanuseklassid on sünniaastapõhised:

 • Mehed (M) – mehed sünniaastatega 1989 – ….
 • Mehed 30 (M30) – mehed sünniaastatega 1979 – 1988
 • Mehed 40 (M40) – mehed sünniaastatega 1969 – 1978
 • Mehed 50 (M50) – mehed sünniaastatega … – 1968
 • Naised (N) – naised sünniaastatega 1989 – ….
 • Naised 30 (N30) – naised sünniaastatega 1979 – 1988
 • Naised 40 (N40) – naised sünniaastatega 1969 – 1978
 • Naised 50 (N50) – naised sünniaastatega … – 1968

Sarjad

Eesti Firmaspordi Liit korraldab Eesti Sportlikema Ettevõtte ja Eesti Parima Rahvasportlase sarju. 2018. aastast alates lisandus ka Eesti Sportlikema Firmajuhi sari, kus võtavad omavahel mõõtu ettevõtete tipp- või keskastmejuhid. Sarjadele kehtivad eraldi juhendid. Enamik üritusi neis sarjades on Eesti Firmaspordi Liidu korraldatud, kuid võib esineda ka teiste korraldajate poolt organiseeritavaid üritusi. Nendel võistlustel kehtivad võistlejatele täielikult võistluse korraldaja kehtestatud juhendid ja tingimused. Alates 2019 aastast lisandusid veel Eesti Osavaim IT-Ettevõte sari kui ka Eesti Sportlikuma Riigiasutuse sari

Punktiarvestus

Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel arvestatakse teenitud kohapunkte ning lisaks ala populaarsust, korrutades osaleja teenitud kohapunktid osalejate arvust tuleneva koefitsiendiga. Eesti Firmaspordi Liidu võistluste ettevõtete paremusjärjestus ja sarjade paremusjärjestus selgitatakse järgmise valemi alusel:

KOHAPUNKTID X KOEFITSIENT = TABELIPUNKTID

Kohapunktid

I – 50 punkti; II – 45; III – 40; 4.- 36; 5. – 32; 6. – 29; 7. – 26; 8. – 24; 9. – 22; 10. – 21; 11. – 20; edasi ühe kaupa alla kuni 30. -1; Sealt edasi iga koht – 1 punkt;

Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.

Koefitsiendid

Koefitsiendid, millega punktid läbi korrutatakse, on järgmised:

1-10 osalejat – 1.0; 11-20 osalejat – 1.2; 21-30 osalejat – 1.4; 31-40 osalejat – 1.6; 41-50 osalejat – 1.8; 51-… osalejat – 2.0;

Tabelipunktid

Tabelipunktid jagatakse paremusjärjestuse alusel nii individuaalaladel kui ka võistkondlikel aladel.

Autasustamine

Võistkonnaalade kolme parimat võistkonda autasustatakse medalite ja diplomitega.

Individuaalalade 3 parimat individuaalvõistlejat autasustatakse vastavalt vanuseklassile medalite ning diplomitega.

Iga ala parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Koondarvestuse 5 parimat ettevõtet autasustatakse karikatega.

Osadel aladel on välja pandud ka ala nimitoetaja poolsed esemelised auhinnad ning loosi- ja eriauhinnad, mis sätestatakse juba eraldi alade juhendites.

Registreerimine

Täpne info registreerimise ja osalustasude kohta on sätestatud ürituste üldjuhendites.

Ettevõtte esindaja vastutab osalejaid registreerides selle eest, et osalejad on tutvunud juhenditega. Osalejad peavad olema registreeritud vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile ning ürituste üld- ja alajuhendites sätestatule.

Maksimaalselt oodatakse võistkonda võistluspaigas 2 minutit. Kui hilinetakse rohkem kui 2 minutit, märgitakse kohal mitte olnud võistkonnale kaotus. Kui mõlemaid võistkondi ei ole mängu alguseks kohal, märgitakse mäng mitte toimunuks ning mõlemad võistkonnad saavad 0 punkti.

Mänge tagantjärgi ei peeta!

Alagruppide ja stardinumbrite loosimine

Juhul, kui alagruppide või stardinumbrite loosimine ei toimu kohapeal, on korraldajatel õigus võistluste alagrupid või stardinumbrid iseseisvalt ja võimalikult õiglaselt loosida, kasutades selleks juhuslikkuse printsiipi või eelasetades võistkondi või võistlejaid eelmiste võistlustulemuste alusel või võtta arvesse Eesti edetabelite tulemusi.

Protestid

Igal ettevõttel on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ala toimumise päeva õhtuks sekretariaati.

Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala sekretariaati võistluspaigas.

Tervis

Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise, tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

Eesti Firmaspordi Liit püüab võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

Võistlusele registreerimisega kinnitab osaleja, et on teadlik Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Eesti Firmaspordi Liidul. Eesti Firmaspordi Liit võib kasutada salvestatud materjali oma kodulehel kokkuvõtetes ja tulevaste ürituste reklaamimisel. Foto- ja videomaterjali avaldamise aluseks on enamiku osalejate ja nende kolleegide ning tuttavate õigustatud huvi. Videosid ja trükiseid ümber tegema ei hakata.

Eesti Firmaspordi Liit tagab käesoleva lepingu/üldjuhendiga kõigile oma võistlustel osalejatele normaalselt loetava võistlusprotokolli, kus on kõigi võistlusel osalenute kohad, nimed ja tulemused fikseeritud. Registreerudes Eesti Firmaspordi Liidu võistlustele, kinnitab osaleja, et tal ei ole hetkel ega kunagi tulevikus prentensioone selles osas, et tema võistlustel saavutatud tulemus on avalik ja Eesti Firmaspordi Liidu kodulehelt võistluse protokollis leitav. Kõigi osalejatega sõlmitud lepingu (üldjuhendi) tagamiseks vastame eitavalt kõigile palvetele oma tulemuste eemaldamiseks võistlusprotokollidest. Kui see võistlejale ei sobi, siis on võimalik võistlusel mitte osaleda.

Eesti Firmaspordi Liidul ei jaga võistlustele registreeritud isikute andmeid kolmandatele osapooltele.

Heategevus

Selleks, et tagada võimalused jätkata sportlikku harrastust ka isikutel, kes on ajutiselt kaotanud töökoha pakume võimaluse Firmaspordi Liidu üritustel tasuta osaleda Töötukassas töötuna arvele võetud isikutele. Igal võistlusel eraldame teatud hulga tasuta kohtasid, millele saavad isikud kandideerida vastavalt võistluste juhendile. Osalemine spordivõistlustel loob häid kontakte ja võimalusi ning hoiab tervist ja positiivset meeleolu.

Lisainfo

Lisainfot Eesti Firmaspordi Liidu ürituste ja sarjade kohta leiab kodulehelt www.firmasport.ee. Lisaküsimuste tekkimisel saatke e-kiri info@firmasport.ee.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus oma ürituste ja sarjade juhendeid muuta, teavitades osalejaid muudatustest kodulehel ja/või saates ettevõtte esindajatele e-kirjad.

Kõik juhendites määratlemata küsimused lahendavad projektijuht, programmijuht ja ala peakohtunik konsensuse alusel ning nende otsus on lõplik.

Meeldivaid spordielamusi 2019. aastal!